Podmínky akce „Tip na nemovitost do aukce“

Marketingovou akci „Tip na nemovitost do aukce“ (dále jen „Akce“) pořádá společnost M & M reality holding a.s., IČ: 27487768, M&M finance company s.r.o., IČ: 28476026, obě se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „M&M reality“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 

Kdy Akce začne a jak dlouho potrvá?

Pokud je součástí soutěže vyhlášené na Facebooku možnost zasílat tipy, tak doba trvání soutěže je uvedena vždy u vyhlášení soutěže na Facebooku M&M na adrese https://www.facebook.com/MMrealitycr

  

Podmínky Akce a její průběh

Účastník Akce (dále jen „Tipař“) má možnost v době trvání Akce zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tip na vlastníka nemovitosti (či družstevního podílu), který chce svoji nemovitost prodat (či převést družstevní podíl) a k výběru zájemce o nemovitost či družstevní podíl hodlá využít elektronickou aukci zprostředkovanou M&M reality (dále jen „Klient“). Do výše uvedeného emailu je Tipař společně s tipem dále povinen uvést své jméno, příjmení, datum narození, telefon a rovněž adresu tipované nemovitosti či družstevního podílu, jméno, příjmení a kontakt na vlastníka nemovitosti či družstevního podílu.

M&M reality má právo Akci bez náhrady kdykoliv s okamžitou účinností odvolat a tip z jakéhokoliv důvodu bez náhrady nepřijmout. M&M reality zejména nepřijme tip, který:

  • již obdržela od jiné osoby
  • již má ve své nabídce či ve své interní databázi
  • je již v nabídce jiného zprostředkovatele, realitní kanceláře či je v nabídce veřejných realitních a inzertních serverů

Na odměnu nevzniká právní nárok. Nárok na náhradu škody/nákladů při odvolání/zrušení Akce nebo při nepřijetí tipu je zcela vyloučen. Na zrušenou/odvolanou Akci se hledí jako kdyby nikdy neproběhla.

Odměnu Tipař obdrží (podmínky musí být splněny kumulativně):

  • pokud Klienta vyhledá výlučně sám Tipař a bude se jednat o první kontakt na takového Klienta u M&M reality
  • bude mezi Tipařem a M&M reality uzavřena dohoda za účelem vyplacení odměny za tip (dále jen „Dohoda“)
  • Po prodeji, tj. po přepisu nemovitosti na katastru nemovitostí/u družstevního podílu po jeho potvrzeném převodu na příslušném družstvu, realizovaném výlučně přes M&M reality, a to v případě, že M&M reality obdrží provizi od Klienta.

Jaká je výše odměny?

Odměna za tip je celkově ve výši 10.000, - Kč. Za účelem předání výhry bude uzavřena Dohoda (v případě neuzavření Dohody nebude odměna Tipaři vyplacena). Odměna zahrnuje případnou DPH.

Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně na účet uvedený v Dohodě, která stanoví podrobné podmínky pro výplatu a další podrobnosti. Jiný způsob úhrady je možný pouze na náklady Tipaře, které je M&M reality oprávněna započíst vůči odměně Tipaře.

 

S čím musí Tipař souhlasit a co dalšího je nutné vědět?

Tipař obdržením odměny souhlasí s tím, že M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách www.prodejzanejvic.cz, www.mmaukce.cz, na Facebookových stránkách M&M reality, případně v jakémkoliv jiném médii. Tipař dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace akce a její propagaci a pro marketingové účely M&M reality.

Tipař souhlasí s těmito podmínkami a uděluje M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, telefonický kontakt a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Akci. Tipař má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.

M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna z Akce vyřadit kteréhokoliv Tipaře na základě vlastního uvážení (bez nároku na odměnu).

M&M reality je dále oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni zveřejnění nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. V neujednaném rozsahu se Akce řídí primárně pokyny M&M reality, případně právním řádem ČR.

 

Pravidla marketingové akce „Soutěž o 100.000, - Kč“

Kdo soutěž pořádá?

Marketingovou akci „Soutěž o 100.000,- Kč“ (dále jen „Soutěž“) pořádá společnost M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27487768 (dále jen „M&M reality“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 

Kdy Soutěž začne a jak dlouho potrvá?

Doba trvání soutěže je uvedena vždy u vyhlášení soutěže na Facebooku M&M na adrese https://www.facebook.com/MMrealitycr. Soutěžící je v rámci vyhodnocení Soutěže společně s povinen uvést své jméno, příjmení, datum narození, email a telefon, aby bylo možné mu posléze výhru předat. Soutěžící účastní v soutěži souhlasí s pořizením videozáznamu z předání ceny, který bude poté použit pro marketingové účely Pořadatele soutěže.

 

Kdo se může Soutěže zúčastnit?

Soutěže se mohou účastnit občané ČR fyzické osoby starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu či jiném obchodně-dodavatelském vztahu ke společnosti M&M reality a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).

 

Jak Soutěž probíhá?

Na webových stránkách zde probíhají elektronické aukce nemovitostí, na základě, kterých může dojít k navýšení vyvolávací ceny nemovitostí. Soutěžní tipy probíhají v rámci komentářů výlučně na Facebookové stránce zde . Termín konání Soutěže je na této stránce oznámen.

Principem Soutěže je možnost Soutěžícího zaslat tip na nejvyšší navýšení vyvolávací ceny u aukcí nemovitostí probíhajících v době trvání soutěže na stránkách www.prodejzanejvic.cz. Každý Soutěžící má možnost v době trvání Soutěže zaslat celkově maximálně 10 tipů.

Výhercem Soutěže je ten Soutěžící, který jako první v pořadí v době trvání Soutěže zašle tip s finanční částku, která se bude rovnat nejvyššímu navýšení vyvolávací ceny u aukcí probíhajících v době trvání Soutěže. V případě, že k takovému přesnému tipu nedojde, je výhercem Soutěže ten Soutěžící, který zaslal tip s finanční částkou, která je nejblíže částce, která odpovídá nejvyššímu navýšení vyvolávací ceny u aukcí nemovitosti probíhajících v době trvání Soutěže. V případě více tipů na stejnou finanční částku bude pořadí Soutěžících určeno časem doručení tipů M&M reality (první v pořadí bude Soutěžící, jehož tip byl doručen M&M reality nejdříve). V době trvání Soutěže bude celkově vybrán pouze jeden Soutěžící jako výherce Soutěže.

 

Jaká je výše výhry?

Odměna za výhru v Soutěži je 100.000, - Kč. Za účelem předání výhry bude výherce Soutěže kontaktován zástupcem společnosti M&M reality a budeme požadovat po výherci Soutěže uzavření Dohody o poskytnutí výhry s potvrzením o převzetí výhry (bez uzavření/podpisu těchto dokumentů nebude výhra vyplacena). Předmětem výhry v soutěži je finanční obnos ve výši 100 000 Kč po odečtení srážkové daně v sazbě 15% dle § 36, odst.   2, písm. i) zákona o daních z příjmů.

 

S čím musí soutěžící souhlasit a co dalšího je nutné vědět?

Výherce Soutěže převzetím výhry souhlasí s tím, že společnost M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže (www.prodejzanejvic.cz, www.mmaukce.cz ), na Facebookových stránkách M&M reality a Soutěže, případně v jakémkoliv jiném médii, a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti M&M reality po dobu výše uvedenou.

Soutěžící souhlasí s těmito Pravidly a uděluje společnosti M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho telefonního čísla a pro případ, že se stane výhercem i dalších osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla M&M reality; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.

Společnost M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna ze Soutěže vyřadit bez náhrady kteréhokoliv Soutěžícího na základě vlastního uvážení. M&M reality je oprávněna výše uvedený tip na nejvyšší navýšení vyvolávací ceny bez odůvodnění na základě vlastního rozhodnutí nepřijmout (na tip se hledí jako kdyby nebyl učiněn). Na výhru v Soutěži nevzniká právní nárok. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

M&M reality je oprávněna bez náhrady kdykoliv Soutěž odvolat/zrušit (před zahájením, v průběhu či po ukončení Soutěže). Na zrušenou/odvolanou Soutěž se hledí jako kdyby nikdy neproběhla. Nárok na náhradu škody/nákladů za účast/zrušení/odvolání Soutěže je vůči M&M reality vyloučen. M&M reality je dále oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách Soutěže (www.prodejzanejvic.cz) .Ke dni zveřejnění nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. V neujednaném rozsahu se Soutěž řídí primárně pokyny M&M reality, případně právním řádem ČR.

 

Odměna 10 000 Kč

Soutěžící mají dále možnost na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zaslat tip na nemovitost, kterou lze prodat. Pokud tento tip makléři Pořadatele ověří a bude platný, podepíší s majitelem rezervační smlouvu, má soutěžící nárok na odměnu 10 000 Kč za každý takto uznaný tip. Pořadatel si vyhrazuje výlučné právo na verifikaci tipů a určení těch, které jsou a nejsou platné, bez možnosti odvolání.

 

PRODEJTE VAŠI NEMOVITOST
V TELEVIZNÍ AUKCI ZA NEJVYŠŠÍ CENU

+420 296 399 006

Po - Pá 8:00 - 20:00 / So - Ne 9:00 - 17:00

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com